Menu główne
Licznik odwiedzin
Wydarzenia
marzec 2015
P W Ś C Pt S N
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
kwiecień 2015
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Sondy

Czy uważasz "Społeczność" za wartościowy dodatek na stronie?

Tak - 100%
Nie - 0%
Nie wiem - 0%
Nie miałem/am okazji jeszcze odwiedzić - 0%

Total votes: 1
The voting for this poll has ended on: 07 Cze 2013 - 12:19
Nowości
Popularne

Regulamin przedszkola


1.     Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia.

2.     Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.

3.     Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim porozumieniu z dyrekcją przedszkola.

4.     Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego.

5.     Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.

6.     W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.

7.     Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.

8.     Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci /sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców/.

9.     Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii tym wychowankom, których Rodzice wyrażają takie życzenie.

10. Liczba dzieci w oddziale nie może być  większa niż 25.

11. Czas pracy przedszkola - od godz. 6.30 do godz. 17.00 /od poniedziałku do piątku/.

12. Dziecko powinno być odebrane z Przedszkola do godziny 17.00 przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

13. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie może być dłuższy niż 9 godzin dziennie.

14. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowego opracowanego przez MEN dla dzieci w wieku 3-6 lat.

15. W miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe /np. rytmika, nauka języka angielskiego, tańce  w całości opłacane przez rodziców.

16. Przedszkole prowadzi również żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala dyrektor w drodze zarządzenia. Wysokość opłaty stałej ustala Rada Miasta Poznania.

17. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 15 każdego miesiąca z góry /dokładny termin ustala dyrektor przedszkola/.

18. Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola z następujących przyczyn:
- nieregularnego wpłacania odpłatności
- braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc
-pozostawianie dziecka w przedszkolu poza godziną do której czynne jest przedszkole.
- nie opłacanie przedszkola przez okres 2 miesięcy

19. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w sytuacji, gdy:
- rodzice notorycznie nie przestrzegają regulaminu przedszkola

20. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone
do przedszkola.

21. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u dyrektora przedszkola na piśmie z końcem miesiąca. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole.

22. W przedszkolu funkcjonują regulaminy związane z zachowaniem bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu, które stanowią załączniki do Regulaminu Przedszkola Nr 8


- procedura przyprowadzania i odbierania dzieci  -  załącznik nr 1
- regulamin spacerów i wycieczek- załącznik nr 2,
- instrukcja bezpieczeństwa na terenie przedszkola - załącznik nr 3Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno-emocjonalny.
Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. 28 stycznia 2008 roku uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/08/09